Edit Content

English-Ewe Dictionary online

Nutis Language Consult

English-(Ewe) Eʋe Dictionary for learners, researchers, translators and users of the Ewegbe generally. We hope this helps.

Abbreviations

1. adjective                                  = a.
2. adverb                                      = adv.
3. article                                       = art.
4. conjunction                             = conj.
5. interjection                              = int.
6. noun                                         = n.
7. numeral                                   = num.
8. pronoun                                  = pron.
9. preposition                             = prp.
10. verb (active and neuter)     = v.
11. verb active                            = va.
12. verb neuter                           = vn.

Click on the English word to see the what it means in Eʋe.

a.

ɖe, ɖeka

adv.

megbe

va.

gblẽ ɖi, gblẽ ɖe megbe, gblẽ ɖe anyi

examples: His children abandon(ed) her.

Viawo gblẽe ɖi./Viawo gbe nu le egbɔ.

n.

gbegblẽɖi, ɖekanɔnɔ, asiɖeɖeleŋu, akogotsitsi,

va.

bɔbɔ ɖe anyi, ɖi ɖe anyi, ɖe dzi le ƒo

n.

bɔbɔɖanyi, dziɖeɖe le ame ƒo

va.

do ŋukpe

examples: He was abash(ed) at what he did.

Ŋukpee le nusi wòwɔ la ta.

a.

ŋukpe lée

n.

ŋukpe, ŋukpedodo, xaxa

va.

mu ƒu anyi, gblẽ, tsrɔ̃,

vn.

zu ʋee

n.

mumu ƒu anyi, tsɔtsrɔ̃, ʋeezu zu

n.

saɖagaxɔ, gbedoxɔ, saɖagaxɔ nunɔla

va.

gbɔ kpuie, wɔnu woazu kpuie, gblɔ kpuie

n.

kpuiwɔwɔ, gbɔgblɔ kpui

v.

ɖe asi le eƒe fiazikpui ŋuti na via

n.

dɔwɔwɔ dzudzɔ, asiɖeɖe le dɔ me, ɖeɖeɖa le dɔ me

n.

dɔme, yɔme, ƒodo

a.

dɔme tɔ

va.

kplɔ yi

adv.

le aba dzi

va.

de nya to me na, le ɖe te

n.

ma wunu, tsi takpo, ma dzraɖo, he ɖe megbe, tsi akpa dzi, tsi eve dome, yi to

va.

tsri, gbe, nyɔ ŋu

n.

tsitsri, ŋunyɔ

n.

anyinɔnɔ, anyitsitsi

vn.

nɔ anyi, do dzi va. kpɔ mɔ na, do dzi

example: Abide with me.

Nɔ anyi kplim.

a.

nɔ anyi, tegbee n. anyinɔnɔ

n.

ŋutete, nunya, aɖaŋu

example: He shall do it to the best of his ability.

Awɔe wòanyo ale si wòate ŋui.

a.

vlo, dovo, vɔ̃ɖi

n.

vlonyenye, ŋkumekaka, konyifafa

n.

atamkaka ɖe nu dzi, gbegbe

va.

ka atam ɖe nu dzi, gbe

example; She abjured her throne.

Egbe eƒe fiazikpui la.

a.

nya nu, xɔ nyasã, te ŋu

examples:

1. He is able to do it. Ate ŋu awɔe.

Enya ewɔwɔ.

2. She is an able queen.

Fianyɔnu nunyala, aɖaŋudzela wònye.

n.

nunya, aɖaŋu, ŋutete

n.

tsilele, kɔklɔ

adv.

nya nu, xɔ nyasã, te ŋu

example: He did it ably.

Ewɔe nunyatɔe.

Ewɔe kple aɖaŋu.

v.

gbe, sɛ̃ nu

n.

nusɛ̃sɛ̃

a.

nusi mele ɖoɖo nu o

n.

manɔ ɖoɖo nu, nusi wɔ mo yaa

a.

manɔ ɖoɖo nu, lolo akpa, sɔgbɔ akpe

adv.

le ʋu dzi, le ʋu me

n.

anyinɔƒe

example: Kofi made his abode there.

Kofi tso aƒe le afima.

va.

ɖe ɖa, tsrɔ

example: This taboo has been abolish(ed).

Woɖe kɔnyinyi sia ɖa.

n.

ɖeɖeɖa

n.

amesi di nane ƒe ɖeɖeɖa

a.

nyɔŋu, vɔ̃ɖi vlo

va.

tsri, nyɔŋu

n.

ŋunyɔnu, tsri, nyɔŋu

a.

detɔ, anyigbadzitɔ, aƒevi

n.

fugege, fudzɔdzɔ

a.

maɖimaɖi, gbogbo, tsɔtsrɔ̃, daƒu, gba-atri

vn.

sɔ, gbɔ, bɔ

adv.

ŋu, ŋuti, ƒo xlã, kloe

eg. 1. She spoke about her.

Eƒo nu le eŋu/ŋutie.

2. Walk around the house.

Zɔ ƒo xlã aƒea.

3. They’re about to leave.

Wode dzodzoge kloe.

4. About a year ago.

Anɔ ƒe ɖeka.

adv.  prp.

le-dzi, le-tame, wu, ƒo ta

eg. 1. From above.

Tso dzi me.

2. Five years and above.

Ƒe atɔ̃ kple wu nenema.

3. A good name is above wealth.

Ŋkɔ nyui wu kesinɔnu.

4. God above all else.

Mawu ƒo nuwo katã ta./Mawu wu nuwo katã.

5. This is above me.

Esia wum./ Nye menya ta le enu o.

n.

ƒɔƒlɔ, ƒaƒla, kukokuko

adv.

le ŋgɔgbe, le exa

va.

gblɔ kpuie, wɔ kpuie

va.

kpuiwɔwɔ, gbɔgblɔ kpuie

adv.

le xexe, le duta

eg. 1. He is abroad

Eyi duta

2. It got abroad

Ede du/ amewo va nyae/ edze ċ

va.

ɖe ɖa

n.

ɖeɖeɖa

a.

trɔabu, ɖiabu, tsotso, zi ɖeka

n.

abutrɔtrɔ, bublu ɖe ame ta

n.

ƒoƒoe, aɖi, abi

va.

tso ɖa

vn.

ɣla, be, dzo xaa

n.

anyimanɔmanɔ, mele o

eg. You cannot do it in his absence.

Ne eya mele teƒe o la, miate ŋu awɔe o

manɔanyi

1. He is absent-minded.

Eƒe tame ka.

2. She was absent from school.

Menɔ suku o.

n.

Amesi mele teƒe o, menɔ anyi o

n.

ŋkumekaka

n.

aha ƒomevi aɖe

a.

blibo, keŋ

adv.

kokoko

eg. 1. It is absolutely necessary.

Ele vevie kokoko.

2. It is impossible for me to come.

Nyemate ŋu ava kuraa o. 

n.

blibonyenye

n.

afiatsotso, nuvɔ̃keke

va.

tso afia, tsɔke, wu nu, wɔ nu vɔ

n.

afiatsola

va.

mi, no keŋkeŋ

eg. 1. The work absorbs him.

Dɔ la xɔe keŋ./Megakpɔ vovo hena dɔ bubu wɔwɔ o.

2. He is absorbed in thought.

Eyi tame sɛ̃./Eɖe ŋu ɖi.

n.

mimi, nono, tameyiyi sɛ̃

vn.

ɖe asi le ŋu, tsri, gbe

eg. She abstains from fornication.

Etsi matrewɔwɔ.

a.

amesi ɖe asi le (nuɖuɖu) ŋu, tsri nu

n.

asiɖeɖe le nu ŋu, nutsitsri, nudɔdɔ.

n.

asiɖeɖe le nu ŋu, nutsitsri.

eg. Abstinence from food.

Nutsitsidɔ.

a.

tsinudɔ, tsrinu

a.

nusi womate ŋu adze si kple sidzenu o

a.

nusi woɖe ɖe aga, amesi ka ŋkume

n.

ɖeɖe ɖe aga, ŋkumekaka

a.

nusi gɔme sesẽ, nusi metrɔ na ame o

a.

yaka, dzodzro, gbɔlo

n.

yakanɔnɔ, bometsinu

n.

agbɔsɔsɔ
sɔgbɔ, fũu

eg. There is enough food there.

Nuɖuɖu sɔgbɔ le afi ma. 

n.

nu ŋuti dɔwɔwɔ manyomanyoe, beble, dzudzu

v.

wɔ dɔ vɔ̃ le ŋu, wɔ nu ŋuti dɔ manyomanyoe, ble, ba, dzu

a.

dzu ame

eg. Abusive language

Amedzunya

vn.

do liƒo na

n.

abume

n.

akukɔti, huhɔe,

n.

sukugãdela

a.

sukugãtɔ

n.

sukugã

vn.

lɔ̃ nya dzi, ge ɖe ha me

 

eg. 1. She acceded to my plea.

Ewɔ ɖe nye kukuɖeɖe dzi.

2. He acceded to the throne.

Eva nɔ fiazikpui la dzi.

va.

wɔ kaba

n.

ablaɖeɖe, kabakabawɔwɔ

va.

ka ɖe nya dzi

n.

kaka ɖe nya dzi, nyagbɔgblɔ kple ŋusẽ

n.

kaka ɖe nya dzi

va.

xɔ, lɔ̃

 

eg. I could not accept that gift.

Nyemete ŋu xɔ nunana ma o.

n.

xɔxɔ, lɔlɔ̃

n.

xɔxɔ, nya ƒe gɔme

n.

mɔnu

a.

nusi mɔnu li na

n.

tete ɖe nu ŋu

a.

nusi wotsɔ kpe ɖe eŋu

n.

dzɔgbevɔ̃e

a.

nusi mele vevie o

va.

kafu, de dzi ƒo na

vn.

anyigba ƒe yaa ma, anyigba dzi nɔnɔ

n.

asikpakpla kɔ

va.

sɔ, sɔ ɖe ŋu, dzra ɖo, xɔ amedzro

eg. I can accommodate 2 strangers.

Mate ŋu axɔ amedzro eve.

n.

sɔsɔ ɖe ŋu, dzadzraɖo, amedzroxɔxɔ

I found accommodation for the night.

Mekpɔ dzeƒe.

n.

kpɔkplɔɖo

va.

kplɔɖo

va.

wu nu, wɔ blibo, su nu dzi, xɔ
nuwuwu, blibozuzu, ŋutete, nunya, aɖaŋuwɔwɔ

n.

sɔsɔ, ɖekawɔwɔ, nya dzi lɔlɔ̃ vn. sɔ, wɔ ɖeka, lɔ̃

prp.

le … nu,

eg. According to him.

Le eƒe nya nu.

va.

ƒo nu na, gblɔ nya na

n.

akɔnta, akɔntabubu, nyatoto, nyakaka va. bu, bu akɔnta

eg. 1. To take into account.

Kpɔ megbe na

2. On account of his money.

Le eƒe gakpɔkpɔ ta.

3. On no account.

Gbeɖegbeɖe o

4. How do you account for it?

Aleke nèsusu le eŋua?

n.

nyanuxɔxɔ, nyaxɔxɔ ɖe akɔ

va.

ka ɖe dzi, ɖi ɖase le ŋu

n.

agbɔsɔsɔ ɖe dzi, tsitsi ɖe dzi

n.

tsi ɖe dzi

v.

tu ɖo, ƒoƒu, likɔ
likɔ, nu si slikɔgblikɔ ɖe dzi

n.

tutuɖo, kɔlili, ƒuƒoƒo

n.

ƒuƒonu

n.

belele

a.

kple belele, pɛpɛpɛ, tututu
ƒo fi de
ƒo fi de, dovo

n.

amenutsotso

va.

tso ame nu, sama

eg. He is accused of murder.

Wotso enu be ewu ame.

a. n.

amesi nu wotso
amenutsola

eg. I am accustomed to it.

Emãm.

n.

ɖeka, nusi ƒo bubuwo ta

a.

veve, heliheli

n.

veve, sesẽ

a.

veve, dridri

v.

na nu wòave, wòazu dridri

n.

aha tsitsi

vn.

ve

n.

veve

eg. 1. My head aches.

Ta le ɖuyem. Ta le veyem.

2. I ache all over.

Nye lãme blibo la katã le veyem.

3. It aches my heart to see you this way.

Eɖu dzi nam be makpɔ wò ale.

va.

wu nu, su dzi, wɔ vɔ

n.

nuwuwu, nu dzi susu, nuwɔwɔ

a. n.

veve

a.

veve, dridri

n.

veve

va.

ɖo kpe dzi, ʋu me

eg. 1. She acknowledged having stolen the money.

Eʋu me be yefi ga la.

2. He is generally acknowledged to be a clever man.

Wo katã ʋu me be enye aɖaŋudzela.

n.

nyameʋuʋu, kpeɖoɖo nya dzi, akpedada

n.

aɖitike ƒomevi aɖe

n.

oak-ti ƒe tsetse

a.

nyasese tɔ

n.

nyanya, ame nyanyɛ

eg. She is an acquaintance of mine.

Enye ame nyanyɛ nam.

a.

zu ame nyanyɛ

vn.

fa ɖe nu me, lɔ̃ nya dzi

eg. He acquiesced in everything that was done.

Elɔ̃ nu sia nu si wowɔ la dzi.

n.

fafa ɖe nu me, nya dzi lɔlɔ̃

va.

xɔ, su dzi, kpla nunya

n.

xɔxɔ, nu dzi susu, nuƒeƒle, nunyakpakpla

va.

wɔ nu dzi, tso afia

eg. He was acquitted.

Wotso afia nɛ./Wodo ɣe nɛ.

n.

afiatsotso

n.

agble

a.

veve hoyihoyi

n.

veve hoyihoyi

n.

kadzizɔla

adv.

to, tso, tso ga

eg. 1. He went across the road.

Etso mɔ.

2. Across the ocean.

Le ƒugo keme dzi.

vn.

wɔ,

n.

nuwɔwɔ, dɔ, se, nuɖoanyi

eg. 1. He acted like a fool.

Ewɔ abe tsukunɔ ene.

2. They caught him in the act.

Wolée kanyaa./Wotui le nua wɔwɔ dzi.

a.

wɔnu,

eg. Acting director

Dzikpɔla teƒenɔla
 

n.

nuwɔwɔ, wɔwɔ, nyadɔdrɔ

eg. To bring an action against one.

Tso ame nu./Sama ame.

a.

wɔnu, ʋaʋã, dovevie nu, agbe le eme

eg. She is very active.

Elɔ̃a dɔwɔwɔ./Agbe le eme.

n.

nuwɔwɔ, ʋaʋãnu vevie dodo

n.

nuwɔla, fefela

n.

nyɔnu fefela

a.

blibo, vavã

adv.

nyateƒe, vavã

n.

nyateƒe

va.

ʋã, ƒo zi ɖe nu

n.

tsuɛ̃ƒe

a.

tsuɛ̃, ɖaɖe

n.

tsutsuɛ̃nɔnɔ, ɖaɖeƒe, aɖaŋu

n.

lododo, nyaxoxo

n.

hadzidzi blewu

n.

ga sesẽ, kpe xɔasi

a.

sesẽ ŋutɔ (abe kpe ene)

va.

sɔ ɖe ŋu,

eg. He adapted himself to his new life.

Esɔ eɖokui ɖe eƒe agbenɔnɔ yeye ŋuti.
Accordion Content

n.

sɔsɔ ɖe nu ŋu

va.

kpe ɖe ŋu

eg. He added ten cedis to my wages.

Etsɔ cedi ewo kpe ɖe nye fetu ŋu.

n.

da ƒomevi aɖe

va.

ku ɖe ŋu, tsɔ de asi na

eg. He was addicted to drink.

Elɔ̃ ahanono.

n.

tsɔtsɔ kpeɖe ŋu

eg. In addition to this he gave me one cedi.

Hekpe ɖe esia ŋuti la ena cedi ɖekam.

a.

nusi wotsɔ kpeɖe nu ŋu

n.

ŋkɔŋɔŋlɔ ɖe lɛta dzi nyagbɔgblɔ

va.

fia, kplɔ, ƒo nu na, ɖe kuku na, ŋlɔ ŋkɔ ɖe lɛta dzi

va.

kplɔ ɖasefo vɛ, fia kakaɖedzi

n.

nunyala, amesi bi ɖe nya me

n.

sɔsɔ

a.

sɔsɔe, ale si dze

vn.

ku ɖe ŋu

eg. 1. He adhered to the religion of his forefathers.

Eku ɖe tɔgbuiawo ƒe kɔnyinyi ŋu.

2. The witness adhered to his statement.

Ɖaseɖila la nɔ eƒe nya dzi.

n.

kukuɖeŋu, anukwareɖiɖi

a.

kuɖeŋu

n.

yomenɔla

n.

kuku ɖe nu ŋu

a.

ku ɖe nu ŋu

adv.

hede nyuie, nɔ anyi sesĩe

a.

te ɖe ŋu, tsɔ ɖe gbɔ, gogo

n.

nɔnɔmefianya

va.

kpe ɖe ŋu

vn.

do liƒo na

a.

do liƒo na

eg. The adjoining house.

Xɔ ɖe aƒelika

v.

tsɔ nya ɖo ŋkeke bubu dzi

eg. The meeting was adjourned.

Wodzudzɔ takpekpe la./Wotsɔe ɖo ŋkeke bubu dzi.

va.

ka atam

va.

dzra ɖo , sɔ nya, ɖo nya

n.

dzadzraɖo

v.

kpe ɖe ŋu, subɔ, nɔ nu, kpɔ ta

eg. Administer the duties of an office.

Nɔ dɔwɔwɔ ɖe nu.

n.

takpɔkpɔ, nunɔnɔ, dziɖuɖu

a.

dziɖuɖu tɔ

a.

nunɔla, dziɖula

a.

wɔnuku, nyui ŋutɔ

n.

aʋaʋumefia, amralo

n.

nukuwɔwɔ, kafukafu

va.

kafu

eg. 1. I admired it.

Ewɔ nuku nam./Ewɔ mo yaa nam.

2. It was greatly admired.

Wokafui ŋutɔ.

n.

kafukafula

a.

nusi woɖe mɔ na

It is not admissible.

Wogbee./ Womekpɔ mɔawɔe o.

n.

mɔnana, mɔɖeɖe

They gave me admission.

Woɖe mɔ nam.

va.

na mɔ, ɖe mɔ na

eg. Strangers are not admitted.

Womeɖe mɔ na amedzrowo o.

n.

mɔɖeɖe, mɔnana

va.

tsaka, tɔtɔ nu

n.

nusi wotsɔ tɔtɔ nu

va.

xlɔ̃ nu ame

n.

nuxɔxlɔ̃

n.

nuxlɔ̃la

n.

ʋunyaʋunya, zitɔtɔ

n.

ɖekakpuime

a. n.

ɖekakpui, ɖetugbe

va.

eg. To adopt a child.

Xɔ vi dzi.

n.

xɔxɔ

eg. Adoption of a child.

Ɖevi xɔxɔ dzi.

a.

nusi dze bubu gã.

n.

bubu, gbedodoɖa na

va.

do gbe ɖa na, bu gã

n.

Mawu alo amebula

va.

ɖo atsyɔ na

a.

ƒutsi, zɔ ƒudzi

a.

dzeaɖaŋu

n.

numevivinya

n.

numevivitɔ

a.

tsitsi,

n.

ametsitsi

va.

trɔ nu ɖe vɔ̃e me

eg. The wine was adulterated.

Wotɔtɔ aha kple tsi.

n.

ahasiwɔla

a.

wɔahasi

n.

ahasiwɔwɔ

va.

ɖo nu ŋgɔgbe, kplɔ yi ŋgɔgbe, na ga da ɖi

va.

na ga da ɖi,  na nu agbana, ɖo nu ŋgɔgbe 

vn.

yi ŋgɔgbe,

n.

ŋgɔgbeyiyi, ŋgɔgbenɔnɔ

eg. 1. in advance.

da ɖi

2. He was far advanced in years.

Etsi ŋutɔ.

n.

ŋgɔyiyi, ŋgɔgbeɖoɖo

n.

viɖe, viɖekpɔkpɔ

eg. to take advantage of …

wɔ nu ŋu dɔ, kpɔ viɖe le nu me

a.

viɖe le eme

n.

vava, aƒetutu

n.

nukpekpe, nukpeame, nutetekpɔ

n.

amesi katse wɔ nu, ame dra, godzela

a.

dodzi, wɔkalẽ

n.

nya si kpena ɖe dɔwɔnya ŋu

n.

futɔ, amesi tsitre ɖe nɔvia ŋu

a.

manyomanyo, dzɔgbe vɔ̃e tɔ

n.

dzɔgbevɔ̃e, maɖimaɖi

n.

dzɔgbevɔ̃e

vn.

le ku ɖe ŋu

va.

klã, ɖo du ɖe ame, ɖe gbe ƒã

n.

kaklã, duɖoɖo, gbeƒãɖeɖe

n.

gbeƒãɖela, nyadzɔdzɔgbalẽ

n.

aɖaŋu, aɖaŋuɖoɖo

eg. 1. He gave me an advice.

Eɖo aɖaŋu nam.

2. Follow my advice.

Wɔ nye aɖaŋu dzi.

va.

ɖo aɖaŋu

a.

butame, dzeaɖaŋu

n.

aɖaŋuɖola
ɖoaɖaŋu

n.

nyaxɔxɔ na ame

n.

nyaxɔɖakɔla, nyaxɔɖamenula, va. xɔ nya na, kafu, ɖo aɖaŋu

n.

klante, yi, fia

va.

tsɔ yaa de eme

a.

nusi yaa le eme

a.

yaame tɔ

n.

sokpe, sofia

n.

yaamezɔla
yaame tɔ

n. pl.

yaamezɔzɔ, yaameʋu dzi zɔzɔ

n. pl.

sidzedze

n.

yaa me, yaa si ƒo xlã anyigba

adv.

le didiƒe ʋĩi

eg. From afar.

Tso didiƒe.

a.

Nyo dɔme

n.

dɔmenyonyo

n.

nya, nyadzɔdzɔ

eg. 1. Family affairs.

Aƒenyawo.

2. That is not my affair.

Eya metsɔ gbɔ nye nya o.

va.

wɔ dɔ ɖe – dzi

eg. 1. It affected him very much. 

Ewɔ dɔ ɖe edzi ŋutɔ. /Elé  dzi nε.

2. It does not affect me in the least.

Metsɔ gbɔnye nya kura o.

n.

lãnuwɔwɔ, nuwɔwɔ ɖe fewu me

a.

lɔlɔ̃, wɔfewu 

(see effect)

n.

lɔlɔ̃ (na ame), dɔwɔwɔ ɖe ame dzi

eg. He showed great affection for her.

Elɔ̃ eƒe nya ŋutɔ.

a.

kple lɔlɔ̃, vevie

eg. yours affectionately

tɔwò lɔlɔ̃tɔe

n.

asitabiabia, ŋugbedodo

va.

bia asi ta, do ŋugbe

n.

kaka ɖe nya dzi kple atam

va.

do ka kpli, le kadodome kpli

n.

ƒomedodo

eg. There is a close affinity between the two languages.

Gbe eve siawo ɖi wo nɔewo ŋutɔ. (do ƒome ŋutɔ)

va.

ɖo kpe nya dzi, ka ɖ e nya dzi, gblɔ ɛ̃

eg. The witness affirmed to the fact.

Ðaseɖila la ka ɖe nya la dzi.

n.

kpeɖoɖo nya dzi, kakaɖe nu dzi

a

to reply in the affirmative

… gblɔ ɛ̃ , ka ɖe nya dzi

va.

kpe _ɖe_ŋu, kla nu ɖe nu ŋu

n.

nya si wotsɔ kpe ɖe nya ŋu

va.

ɖe fu na, ve, ve dɔme na, ɖu dzi na

a.

fakonyi

eg. He is afflicted with headache

Ta le eɖum. 

a.

veve, ɖu dzi

n.

fukpekpe, nuxaxa

n.

agbɔsɔsɔ, kesinɔnu

a.

sɔgbɔ

n.

tɔsisi ƒe alɔdze

va.

na, te ŋu

eg. 1. I cannot afford it.

Ewum. Esesẽ wum.

2. That is all I can afford.

Eya enye nusi katã mate ŋu awɔ.
n.
atidodo, avemetiwo dodo
va.
ɖe asi le-ŋu, ɖe mɔ na
vn.
ɖi vo
 
n.
ziƒoƒo, avuwɔwɔ, gidigidi
va. 
do vɔvɔ̃ na, do ŋɔdzi na
n.
ŋɔdzidodo, vɔvɔ̃dodo
eg. He was affrighted at the noise.
Ziƒoƒo la do ŋɔdzi nɛ.
va.
dzu, bia nya vevi, da vo ɖe-ŋu
 
n.
dzudzu,  dzidzenyabiabia
a.
bidzo
 
eg. The house was afire.
Xɔ la le dzo bim. 
adv. 
see before
a.
nusi wogblɔ alo yɔ da ɖi, xoxo
a.
vɔ̃, dzika tso ame ƒo
eg. 1. I am afraid of him.
Mevɔ̃e. Mele vɔvɔ̃m nɛ. 
2. I am afraid of going there.
Mevɔ̃ afima yiyi. 
 
 
adv. 
yeye
n.
Afrika; ameyibɔwo anyigba,  ameyibɔme
 
adv.
megbe
adv. conj. prp. 
megbe 
eg. 1. After he was come…
Le esi wòva megbe la…
2. He went after me.
Ezɔ yonyeme.
 
3. He longed after his wife.
Srɔ̃a dzroe. 
 
4. The day after tomorrow. 
Nyitsɔ si gbɔna. 
adv.
emegbe
adv.
ga-, hã, kpeɖeŋu
eg. 1. He came again.
Egava. 
 
tegbee 
prp
ɖe-ŋu
eg. 1. He ran against me.
Eƒu du ɖe ŋunye. Eƒu du kpem. 
2. It hangs against the wall
Eku ɖe gli ŋu.
 
3. He swam against the stream.
Eƒu tsi kpe tsi.
 
4. Against my will.
Nye malɔ̃malɔ̃.
 
5. I did it against my will.
Mewɔe hafi nyemelɔ̃ o.
 
n.
kpe xɔasi ɖe
 
n.
dzogbeblɔbe
n.
ƒexɔxɔ, tsitsime
eg. 1. age of manhood
ŋutsume
 
2. ages
Ɣeyiɣiwo, blemaŋɔli
a.
xoxo,  tsitsi
 
n.
agbanunɔnɔ, agbanunɔƒe, dɔwɔwɔ
n.
agbanunɔla
v.
tu nu ɖo,  ƒo nu ƒu, li kɔ nu
n.
kɔlili, tutuɖo
 
va.
le-ɖe-ŋu, tre-ɖe-ŋu, tre kple aŋe
 
va.
lolo nu ɖe dzi, keke nu ɖe nu
 
va.
wɔ nu wòakpe alo wòasesẽ ɖe dzi
 
n.
sesẽ ɖe dzi
 
v.
ƒo nu ƒu, tu nu ɖo
va.
dze ame dzi (futɔ dzi)
 
n.
amedzidzedze
a.
ɖivo, dzika tso ame ƒo, edzo hahã
 
a.
ʋaʋã, ɖabla, kaba
n.
ʋaʋã, ablaɖeɖe, adasasa
v.
ʋã, tɔ zi, ƒo zi
eg. They were agitated by this news.
Wotsi dzimaɖi le nya sia ŋuti
n.
zitɔtɔ , ziƒoƒo, ʋaʋã
n.
zitɔla, ƒoziɖeamela
a. n.
numanyamanya, amesi meɖo kpe nya dzi o
 
n.
numanyamanya, kpemaɖomaɖo nu dzi
 
adv. 
vayi
eg. ten years ago.
Ƒe ewo enye esi vayi.
 
vn.
ɖo kudo nu, ƒo kudɔ
n.
kudɔƒoƒo
n.
agbledetɔ
vn. 
lɔ̃-dzi, sɔ-ta
eg. 1. I agree
Melɔ̃
 
2. I agree with you.
Mesɔ nu kple wò. 
 
3. They agreed
Wosɔ nu.
 
4. This food does not agree with me.
Nuɖuɖu sia mexɔ nam o.
a.
nusi dzi wolɔ̃, vivi, nyo ame ŋu
eg. I am agreeable to everything. 
Melɔ̃ nya sia nya dzi.
a.
nusi dzi wolɔ̃
n.
lɔlɔ̃ ɖe nu dzi, ɖekawɔwɔ, nubabla, dzonyinyi
a.
agbledetɔ
n.
agbledede
n.
agbledela
n.
agbledede ŋu nya
adv.
(ʋu) dzego
n.
asrã, atiɖui
adv.
ŋgɔgbe
eg. 1. There is a steamer ahead of us.
Adzudzɔʋu le mía ŋgɔ. 
2. He is ahead of us. 
Ele mía ŋgɔ.
 
3. Go ahead.
Yi ŋgɔgbe.
Yi dzi.
va.
kpe ɖe-ŋu, xɔ na
n.
kpekpeɖeameŋu
eg. He came to my aid.
Eva kpe ɖe ŋunye. 
v.
ve
eg. What ails him?
Nuka le ewɔm? Nuka le evem?
vn.
dzidze ŋku ɖe nu dzi
n.
taɖoƒe, deƒe, tameɖoɖo, 
eg. What are you aiming at
Nuka yome nèle? 
a.
yaka, dzodzro
yàa, yàame
eg. To take the air.
Xɔ yàa
 
gbeɖiɖi, hagbeɖiɖi
air baloon
yamebɔl
air hole
lũdoe
airship
yameʋu
va.
sia-ɖe yàa nu, ʋu mɔ na yàa
n.
mɔʋuʋu na yàa, ɖi tsa
a.
yàa tɔ, yàa le eme
 
n.
gbedoxɔ ƒe afã ɖeka
 
a.
gɔglɔ̃, glɔmɔɔ
a.
doƒome, ƒometɔ, ƒome ɖeka tɔ
eg. they are akin.
Wodo ƒome

n.

kpe ɣi
n.
ʋaʋã, agbe, dzidzɔ
n.
zi, zitɔtɔ, ʋunyaʋunya
eg. 1. to sound an alarm
de zi ame, do voɖi ame, nyɔ amewo
2. They were alarmed by his sickness.
Wotsi dzimaɖi le eƒe dɔléle ŋuti.
int.
adzai!, ao!,
eg. Alas I did not see him.
Evem be nuemekpɔe o.
n.
(xevi ɖe) 
 
n.
ameɣi
n.
aziɣi
n.
aha
a.
aha le eme
n.
ahanono akpa
n.
dzogoeƒe le xɔme
n.
amegã, dumegã
n.
liha ƒomevi ɖe
a. n.
ʋaʋã, ɖabla, ŋudzɔ
eg. He was on the alert.
Enɔ ŋudzɔ. Ede xa ɖi.
n.
ŋidzɔnɔnɔ, ablaɖeɖe, ʋaʋã
n.
akɔntabubu
n.
le afi bubu, manɔteƒe
 
a. n.
dutatɔ, dzro, tutɔ, manyamanya
va.
dzra anyigba. 
He was alienated from them.
Ezu amedzro na wo. 
n.
alienation of land
anyigbadzadzra
vn.
dze (ɖe ati dzi alo ame gbɔ)

 

a.
dzedzo

 

eg. His cigar was alighted. 
Eƒe sigar le bibim. 
va.
dzidze ɖe kasa nu
a.
sɔsɔ, sɔsɔe, 
eg. They are alike
Wosɔ. 
n.
nuɖuɖu, nunyiame
a.
nuɖuɖutɔ,
vehlo
n.
nuɖuɖu nana, amenyinyi
 
a.
agbagbe, ʋaʋã
eg. Keep the fire alive.
na be dzo nagatsi o.
 
He was alive to his duties.
Ele ŋku ɖe eƒe dɔwɔnawo ŋuti.
n. adv.
(dze ƒomevi ɖe)
a. adv.
katãã, petee, sɔŋ, keŋ, blibo
 
e.g 1. All of us
Mí katãã
 
That is all.
2. Eya vɔ. Wo katãã vɔ
 
It is all one to me
3. Wo katãã le ɖeka nam

 

For all I know
4. Alesi nu menya

 

All Europe
Ablotsi blibo

 

All at once
Zi ɖeka
va.
wɔ nu wòabɔbɔ alo wòafa, fa akɔ na
n.
kakaɖedzi
va.
ka ɖe nya dzi, gblɔ nya fia

 

eg. He is alleged to have said so.
Wobe egblɔ nenema
n.
nuteƒenyenye, anukwareɖiɖi, toɖoɖo ame
 
a.
abe lododo ene
 
n.
lodola
n.
lododo, abebubu
va.
wɔ nu woabɔbɔ alo woafa
 
eg. It alleviated my pains.
ebɔbɔ nye veve nu.
n.
fafa, gbɔdzɔe, bɔbɔewɔwɔ

n.

mɔ, mɔtata si wodo atiwo ɖe axawo kple eve na
 
n.
ɖekawɔwɔ, nubabla, dzoɖuɖu, dzonyinyi
a.
amesi bla nu kple ame
 
va.
tsɔ nu kpe ɖe-ŋu
eg. They allocated him a sum.
Wolɔ̃ na gae. 
n.
nuagbɔgblɔ, nuƒoƒo na ame
va.
ma nu na ame, na gome ame
eg. Each one had his allotted share.
Ame sia ame xɔ ye ŋutɔ ƒe gome.
n.
gome, akpa
va.
ɖe mɔ na, na mɔ, na fetu

 

eg. 1. Allow me to help you.
Ɖe mɔ nam be makpe ɖe ŋuwo.

 

2. I allowed him a cedi a day.
Menae siɖi ɖeka ŋkeke ɖeka.

 

Smoking is not allowed here.
Womeɖe mɔ na atamanono le afi o.
n.
mɔɖeɖe, mɔnana,  fetu,

 

eg. 1. What is your daily allowance
Adzɔ ka nèxɔ na ŋkeke ɖeka?
2. You must make allowance for his youth.
Ele be nakpɔ megbe na eƒe ɖevinyenye.
 
va.
tsaka (ga bubu ƒomeviwo)
v.
si ahama
 
eg. 1. They alluded to him.
Wosi ahama nɛ. Wowɔe. 

 

2. I alluded to him.
Eya wɔm (num) mele.

 

I alluded to his laziness. 
Mesi ahama ɖe eƒe kuviawɔwɔ ŋuti.
va.
ble ame nu
(with, to) v.
wɔ ɖeka kple, bla nu kple 
 
n.
dukɔ si wɔ ɖeka kple nɔvia
n.
agbalẽ, ƒegbalẽ, ɣletigbalẽ
a.
ŋusekatãtɔ

n.

(kutsetse ɖe)
adv. kloe, esusɔ ʋee
 
 
eg. 1. He was almost dead.
Eku kloe.
2. He had almost killed me.
Ede wunye ge kloe. 
n. pl.
nunana ame dahe
 
alms house. 
xɔ (aƒe) na hiãtɔwo. 

n.

dzogbeblɔbe

adv.

ledzi, letame
a.
ɖeka, ɖeɖe

 

to leave alone.
gble-ɖi, dzudzɔ na ame

 

to let alone
ɖe asi le nu ŋu

 

let it alone!
megawɔe o!
adv. prp.
le-nu, le-to
 
along with him
kpakple eya

 

yi dzi! te ɖa!

 

I told you all along it would be so.
Menɔ gbɔgblɔm na wò xoxoxo be anɔ nenema. 

 

take this along with you.
tsɔ nu sia yi.
 

adv.

ʋiĩ
adv.
kple gbe sesẽ
 
he cried aloud
efa avi sesĩe
n.
abede
 

adv.

xoxo

adv.

n.
vɔsamlekpui

v.

trɔ, ɖɔ li, ɖuɖɔ, trɔ nu ɖe nu bubu me

 

eg. He altered his opinion. 
Etrɔ tame
vn.
he nya,  wɔ dzre
v.
ɖɔ li, (nuwɔwɔ), ɖuɖɔ
 
a.
liɖɔɖɔ tɔ (tia eve dome ɖeka)
 
eg. 1. There are but two alternatives.
Mɔ eve koe li.

 

2. We had no alternative but to punish him.
Mɔ bubu ɖeke mele o negbe ɖeko míahe to nɛ.
 
conj.
togbɔ be, wònye hafi
 
although you are right, you should keep silent.
Wònye tɔwò dzɔ hafi ele be nàzi ɖoɖoe.
n.
kɔkɔme, kɔkɔƒe
 
adv.
blibo la katã

 

Egblẽ keŋ. 

n.

nɔvilɔlɔ̃

a.

nɔvilɔlɔ̃ tɔ
n.
(ga ɣi wodzui ɖe)
 
adv.
ɖaa, ɖaahe, tegbee
 
n.
amelɔlɔ̃, dɔmenyonyo
 

v.

tɔtɔ, tsaka
va.
tu nu ɖo, ƒo nu ƒu

 

eg. He amassed a fortune. 
eƒo kesinɔnuwo nu ƒu. 
 
va.
wɔ nuku na ame, do voɖi na ame

 

eg. It is amazing. 
Ewɔ nuku.

 n.

nukuwɔwɔ
n.
adonavi, nyɔnu sɔdola
n.
atikplɔtɔ,  fia ƒe amedɔdɔ
 
n.
(aŋe ƒomevi ɖe)
 
n.
evedomenɔnɔ, nusi gɔme mekɔ o
a.
evedome, gɔme makɔ
n.
bubudidi, ŋukekle
a. to be ambitious. 
di bubu na ame ɖokui.
 
he is ambitious of glory
edi bubu 
a
zɔzɔ 
 
n.
ameŋudzɔdzɔ  le adza me
xaxa ame ɖo
 
n.
xaxa ame, xadede na ame

 

va.
de xa na ame

 

..he laid an ambush for him.
..ede xa nɛ.
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content